اولین جشن تولد denapay

اولین جشن تولد denapay در تاریخ 14 بهمن سال 1393 با حضور مدیریت عامل، هیئت مدیره، کلیه همکاران denapay و جمعی از دوستانی که در این راه ما را یاری نمودند، برگزار گردید.